Законодавство

Закон України "Про ринок електричної енергії" (від 13.04.2017 № 2019-VIII із наступними змінами та доповненнями.

Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996р. №393/96-ВР із наступними змінами та доповненнями.

Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011р. № 2939-VI із наступними змінами та доповненнями.

Закон України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення" від 10.12.2015р. № 887-VIII.

"Кримінальний кодекс України" (витяг) та "Кодекс України про адміністративні правопорушення" (витяг) щодо відповідальності за порушення в галузі електроенергетики.

"Правила охорони електричних мереж", затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209. 

"Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії", затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27 грудня 2017 року № 1470.

"Правила роздрібного ринку електричної енергії", затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312 із наступними змінами та доповненнями.

"Кодекс систем розподілу", затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 310 із наступними змінами та доповненнями.

"Кодекс комерційного обліку електричної енергії", затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року N 311 (у редакції постанови НКРЕКП від 20 березня 2020 року N 716).

"Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання", затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12 червня 2018 року N 375 (у редакції постанови НКРЕКП від 12 серпня 2020 року N 1550).

"Методика (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу", затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18 грудня 2018 року № 1965 (у редакції постанови НКРЕКП від 25 листопада 2020 року N 2161).

"Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі зі споживачами електричної енергії", затверджене постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 березня 2009 р. № 299 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2009 р. за N 308/16324.

Публічна інформація

1. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації регулюється Законом України "Про доступ до публічної інформації".

2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в письмовій формі шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

3. Запит на інформацію подається у довільній формі.

4. Запит на інформацію повинен містити:

 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

5. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

6. Запит на інформацію може бути подано особисто до ПрАТ «Львівобленерго» або його структурних підрозділів в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник Товариства, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

10. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію може бути оскаржена в суді.


ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Примітки

1. Запит може бути поданий:

 • на поштову адресу 79052, м Львів,  вул. Сяйво, 10;

 • на електронну адресу kanc@loe.lviv.ua;

 • телефаксом (032) 239-21-14;

 • за телефоном (032) 239-21-13.

2. Запит може бути поданий особисто до ПрАТ «Львівобленерго» або його структурних підрозділів в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. Інформація на запит надається безоплатно.

8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

а) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

б) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

в) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 8 цих приміток;

г) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Розгляд письмових звернень громадян

1.   ВИМОГИ ДО ЗВЕРНЕННЯ.

1.1. Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

1.2. Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне). Звернення може бути усним чи письмовим. Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

1.3. Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).

1.4. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

2.   ЗАБОРОНА ВІДМОВИ В ПРИЙНЯТТІ ТА РОЗГЛЯДІ ЗВЕРНЕННЯ.

2.1. Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

2.2. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

2.3. Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. 

3.   БЕЗОПЛАТНІСТЬ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕННЯ.

3.1 Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати. 

4.  ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕННЯ.

4.1. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

4.2. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. 

4.3. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

5. ЗВЕРНЕННЯ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЮ.

5.1. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

5.2. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Письмове звернення до ПрАТ «Львівобленерго» може бути подано:

на поштову адресу Товариства: 79052, м Львів,  вул.Сяйво, 10;

на електронну адресу kanc@loe.lviv.ua(електронне звернення);

на поштову адресу структурних підрозділів Товариства.

Форма для подання електронного звернення до ПрАТ «Львівобленерго»

Куди звертатись?

Для отримання проекту договору про приєднання Вам необхідно звернутись із заявою про приєднання електроустановки із заявленою величиною потужності:

 • в групу по роботі з замовниками виробничо-технічного відділу ПрАТ „Львівобленерго”, якщо Ваш об’єкт розташований у м.Львові, м.Винники, с.Білогорща, смт.Брюховичі, смт.Рудно: адреса: м.Львів, вул.Сяйво,10;  тел.: (032) 239-21-18, 239-21-15;

 • у район електромереж Львівської області за місцем розташування об’єкту

Зразок Опитувального листа

 

2. З питань надання послуг :

 • проектних, ремонтно-будівельних та пуско-налагоджувальних робіт у електричних мережах;

 • технічного та оперативного обслуговування абонентських електроустановок;

 • замірів опору контуру заземлення та ізоляції проводки;

 • допуску до роботи на діючих електроустановках та в захисних зонах об’єктів електромереж;

 • укладання договорів на сумісну підвіску на опорах ЛЕП проводів інших інженерних мереж(зв'язок, освітлення, тощо)

звертатися з письмовою заявою довільної форми у відповідний район електромереж за місцем розташування замовника або на ім'я технічного директора  ПрАТ "Львівобленерго" за адресою 79052, м. Львів, вул. Сяйво,10. В листі вказати перелік робіт та місце розташування об’єкту надання послуг, за можливості – диспетчерські назви мереж.

3. З питань технічного стану об’єктів електромереж, якості постачання електроенергії звертатися письмовою заявою довільної форми на ім'я технічного директора ПрАТ "Львівобленерго" за адресою 79052, м. Львів, вул. Сяйво,10.