Інформація стосовно розрахунків

1. Порядок обліку електричної енергії

1.1. Облік (у тому числі приладовий) електричної енергії, що передається Оператором системи розподілу та споживається Споживачем на межі балансової належності об'єкта Споживача, здійснюється відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 311 (далі - Кодекс комерційного обліку) та з урахуванням вимог договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (надалі — договір).

За розрахункову одиницю розподіленого та спожитого обсягу електричної енергії береться одна кіловат година (кВт•год).

1.2. За підсумками розрахункового місяця Постачальник послуг комерційного обліку (Оператор системи) забезпечує визначення обсягу електричної енергії за точками комерційного обліку Споживачу не залежно від того, хто є власником комерційного засобу (засобів) обліку, та в установленому порядку передає ці дані Адміністратору комерційного обліку для можливості їх використання суб'єктами ринку електричної енергії, у тому числі постачальником Споживача.

Дані комерційного обліку щодо обсягу електричної енергії за розрахунковий місяць зазначаються Оператором системи розподілу в особистому кабінеті Споживача (за умови його запровадження) та/або в рахунку про сплату послуги за цим Договором, у тому числі якщо оплату за цим договором забезпечує електропостачальник споживача.

За необхідності для Споживача (його постачальника) забезпечувати визначення обсягу електричної енергії частіше ніж один раз на місяць, Споживач (його Постачальник) має укласти із Оператором системи розподілу або іншим акредитованим постачальником послуг комерційного обліку окремий платний договір, в якому визначити порядок формування даних комерційного обліку про обсяг електричної енергії за розрахунковий місяць та передачу цих даних до Адміністратора комерційного обліку (за необхідності).

1.3. Споживач, що не є побутовим, зобов'язаний протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця надати Постачальнику послуг комерційного обліку (Оператору системи) звіт про покази засобів обліку за розрахунковий місяць. При обладнанні комерційних засобів обліку засобами дистанційної передачі даних, інформація про покази засобів обліку за розрахунковий місяць формується через канали дистанційного зв'язку.

Перевірка достовірності даних комерційних засобів обліку безпосередньо на місці їх встановлення забезпечується сторонами за необхідності, але не рідше ніж один раз на шість місяців, про що складається відповідний акт контрольного огляду засобу комерційного обліку.

У разі ненадання Споживачем звіту про дані комерційних засобів обліку протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця та за відсутності переданої (зчитаної) з них інформації засобами дистанційної передачі даних, а також за відсутності контрольного огляду засобу комерційного обліку протягом розрахункового місяця обсяг спожитої (розподіленої) електричної енергії за розрахунковий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового споживання попереднього розрахункового місяця.

1.4. Визначений обсяг розподіленої (спожитої) електричної енергії за підсумками розрахункового місяця передається Адміністратору комерційного обліку у встановленому Кодексом комерційного обліку порядку для включення в місячний баланс електричної енергії ОЕС України і є підставою для його використання у взаємовідносинах між суб'єктами ринку електричної енергії, у тому числі для взаєморозрахунків між Споживачем та його постачальником.

За наявності розбіжностей у частині визначення обсягу розподіленої та спожитої електричної енергії вони підлягають урегулюванню відповідно до Кодексу комерційного обліку або в судовому порядку. До вирішення цього питання величина обсягу розподіленої та спожитої електричної енергії встановлюється відповідно до даних Оператора системи розподілу.

1.5. Постачальник послуг комерційного обліку та оператор системи розподілу мають право здійснювати контрольні зняття показів лічильника електричної енергії Споживача.

Оператор системи розподілу не рідше одного разу на шість місяців здійснює контрольне зняття показів лічильника електричної енергії та формує обсяг розподіленої та спожитої електричної енергії по Споживачу за розрахунковий місяць, в якому було здійснено контрольне зняття показань лічильника електричної енергії, з урахуванням його фактичних показань.

Додаток : 

Звіт про покази засобів обліку за розрахунковий період (завантажити).

2. Порядок розрахунків споживачів.

2.1. Розрахунок Споживача з Оператором системи здійснюється у грошовій формі за чинними тарифами, які встановлюються відповідно до положень нормативно-правових документів НКРЕКП, згідно з договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. 

Тариф (ціна) за послуги з розподілу електричної енергії на ринку електричної енергії затверджується Регулятором та розміщується на офіційному сайті Оператора системи.

Розрахунковим місяцем (періодом) вважається календарний місяць (з першого по останнє число місяця включно). 

Якщо укладено новий договір, перший розрахунковий період починається з дня початку розподілу електроенергії і закінчується в останній день відповідного календарного місяця. У випадку припинення дії договору розрахунковий період для останнього платежу починається з першого дня останнього календарного місяця постачання електричної енергії та закінчується в останній день постачання електричної енергії.

2.2. Обсяг спожитої електричної енергії визначається згідно з Кодексом комерційного обліку.

Споживач, який за умовами п. 5.4 Договору самостійно здійснює розрахунки за послугу з розподілу з Оператором системи розподілу, оплачує цю послугу на умовах повної попередньої оплати. Розмір очікуваного обсягу споживання електричної енергії визначається у розмірі фактичних значень обсягу розподіленої електричної енергії за попередній період. Якщо фактичне значення обсягу розподіленої електричної енергії за попередній період дорівнює 0, а так само і для нових споживачів, розмір очікуваного обсягу визначається Оператором системи на основі очікуваних або розрахункових значень обсягу розподіленої електричної енергії на наступний період. Сума попередньої оплати визначається як добуток розміру очікуваного обсягу і тарифу розрахункового місяця. Сума попередньої оплати сплачується на поточний рахунок Оператора системи. Споживач зобов'язаний сплатити суму попередньої оплати не пізніше останнього робочого дня, який передує початку наступного розрахункового періоду. В разі несвоєчасної оплати Споживач зобов'язаний сплатити Оператору системи пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний прострочений день оплати, враховуючи день фактичної оплати, та за весь період прострочення. Крім цього, Споживач зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми. 

Під час визначення суми платежу остаточного розрахунку за поточний розрахунковий період Оператором системи враховуються суми проведених попередніх платежів у поточному розрахунковому періоді. Надлишкові кошти зараховуються Оператором системи в першу чергу, на погашення заборгованості (з найдавнішим терміном її виникнення) за цим Договором, у другу чергу – в рахунок наступних платежів. Кошти, перераховані Споживачем в більшому розмірі ніж виставлений рахунок або не в терміни, визначені договором, без погодження із Споживачем можуть бути повернуті Оператором системи на поточний рахунок Споживача. 

Платежі за надання послуг з розподілу електричної енергії, послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, пеня та інші нарахування згідно умов даного Договору, оформлені рахунками Оператора системи, оплачуються Споживачем самостійно протягом 5-ти операційних днів з дня отримання рахунків Споживачем. 

У разі несвоєчасної оплати платежів, обумовлених даним Договором, Оператор системи проводить Споживачу нарахування плати за неустойку (штраф або пеня) та санкції, що сплачуються відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції та 3% річних). Оплата послуги з розподілу електричної енергії та плата за неустойку (штраф або пеня) та санкції, що сплачуються відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції та 3% річних) здійснюються на поточний рахунок Оператора системи розподілу. 

Датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку оплачена сума коштів зараховується на поточний рахунок Оператора системи розподілу. Оплата вартості недорахованої електричної енергії здійснюється на поточний рахунок Оператора системи розподілу.

У платіжних дорученнях або інших платіжних (розрахункових) документах, в разі сплати на поточний рахунок Оператора системи розподілу, має обов’язково зазначатись така інформація: назва послуги або вид іншого платежу (індекс інфляції, пені, та інші нарахування); період, за який проводиться розрахунок; дата та № рахунка; № особового рахунка; сума податку на додану вартість. 

У випадку зміни статусу платника податку на додану вартість Споживачем, він зобов'язується повідомити Оператора системи про такі зміни протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту переходу на інший статус оподаткування. В разі неналежного та/або несвоєчасного повідомлення Споживач відшкодовує Оператору системи в повному обсязі заподіяні збитки, в тому числі і сплачені Оператором системи штрафні та фінансові санкції за порушення норм податкового законодавства України. 

За підсумками розрахункового місяця (періоду) Оператор системи розподілу оформляє та направляє (надає) Споживачу такі документи: - акт про прийняття-передавання наданої послуги з розподілу електричної енергії; - акт про прийняття-передавання наданої послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії. Оформлені належним чином Акти Споживач повертає Оператору системи у п’ятиденний термін. У разі неповернення Споживачем належно підтвердженого Акта та відсутності заперечень, останній вважається підтвердженим.